17 865 41 89 17 865 44 77 zodiak@zodiakrzeszow.pl | Czwartek, 18 kwietnia 2019r.

Search for:

Rzeszów, 18.03.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z  § 14 ust. 1- 3 w związku z § 13 ust.1 Statutu, Uchwałą RN Nr 4/2019     Zarząd Spółdzielni ZODIAK w Rzeszowie zwołuje

 w OSK ZODIAK przy ul. Mieszka I 48/50 w Rzeszowie w dwóch częściach

Walne Zgromadzenie członków posiadających tytuł prawny do lokalu
(podstawa prawna: art. 3 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. z 2018 poz. 845)        

w następujących terminach:


11.04.2019r.  (czwartek) o godz. 17.00

 część Walnego Zgromadzenia – członkowie Spółdzielni z budynków położonych  w Rzeszowie przy: ul. Paderewskiego 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, ul. Paderewskiego 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f,  Al. Rejtana 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49,  Al. Krzyżanowskiego 6, 8 12, 12a, 12b, 14, 16, 18, 26, 28, 30, ul. Dunikowskiego 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Al. Niepodległości 7, 9, 11, 13, 15,  ul. Mieszka I 48/50, ul. Krakusa 1, 3, 5, 7, 9, 11, ul. L. Czarnego 2, ul. Czecha 12,14, ul. Marusarzówny 12, ul. Nazimka 1,2,3, ul. Twardowskiego 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, ul. Kurpiowskiej 2, ul. Przybosia 9.


 


12.04.2019r. (piątek) o godz. 17.00

 część Walnego Zgromadzenia – członkowie Spółdzielni z budynków  położonych w Rzeszowie przy: ul. Sportowej 6, 8, 10, 12, 17, 19, 21, ul. Wyspiańskiego 2, ul.Fredry 7, ul. Siemiradzkiego 5, ul. Krakowskiej 1, 12a, 12b, ul. Jagiellońskiej 21 ul.Kraszewskiego 2a, ul. Langiewicza 14, 16, ul. Lenartowicza 8, 10, 19, ul. Staszica 17,  ul. Lisa-Kuli 9, 18, ul.Kr. Augusta 21, 23, 23a, 25, 27, 29, ul. Gromskiego 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,12, ul. Niecia 1,  ul. Grunwaldzkiej 17, ul. Jabłońskiego 7, ul. Piłsudskiego 40,  Al. Cieplińskiego 1, ul. Klonowa 26 oraz  członkowie oczekujący na ustanowienie praw do lokali. 


Porządek  obrad Walnego Zgromadzenia. 

 1. Otwarcie obrad.Wybór Prezydium.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji: mandatowo- skrutacyjnej, wnioskowej, wyborczej .
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.
 5. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018r.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018r.
 7. Przedstawienie wniosków z lustracji  ustawowej.
 8. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 9. Sprawozdanie komisji wyborczej.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018r.
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.
 • podziału nadwyżki bilansowej z pozostałej działalności za 2018r.
 • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018r.
 • udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu  Edwardowi Słupkowi
 • udzielenie absolutorium Z-cy Prezesa ds. GZM Markowi  Łosiewiczowi
 • udzielenie absolutorium Z-cy Prezesa Bogdanowi Kawalcowi
 • udzielenie absolutorium Z-cy Prezesa Jackowi Grochali
 • kontynuowania procesu inwestycyjnego na osiedlu Staromieście-Ogrody w Rzeszowie
 • kontynuowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych
 • pozyskania funduszy akcesyjnych, wynikających z członkostwa Polski w UE.
 • upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania najwyższej sumy zobowiązań, wynikającej z zatwierdzonych planów inwestycyjnych i gospodarczo– finansowych na 2019r.
 • sukcesywnej likwidacji instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
 • kontynuowania działalności w zakresie Internetu i telewizji kablowej
 • zmiany zapisu w Statucie
 • wystąpienia do Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia uchwały o udzieleniu spółdzielniom bonifikaty w wysokości 99% z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 1. Wybory do Rady Nadzorczej.
 2. Dyskusja.
 3. Sprawozdanie Komisji wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                            ZARZĄD  

Jacek Grochala       Bogdan Kawalec       Edward Słupek

 

 

Informujemy, że  sprawozdania oraz  projekty uchwał są wyłożone do wglądu członkom w siedzibie Spółdzielni, Al. Rejtana 47 Rzeszów.
Z materiałami na Walne Zgromadzenie członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się  w siedzibie Spółdzielni od dnia 20.03.2019r. w godz. 7ºº do 15ºº od poniedziałku do piątku.

 

Porządek obrad,  wzory dokumentów dot. zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej  i Statut dostępne są na stronie internetowej  www.zodiakrzeszow.pl oraz w siedzibie Spółdzielni pn.-pt.  w godz. 7.00 – 15.00

 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie, w siedzibie Spółdzielni na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia tj do dnia 04.04.2019r. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej powinno być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni: ul. Rejtana 47 Rzeszów.

Prosimy o zabranie dowodów tożsamości.

Dokumenty do pobrania:

Napisz komentarz